Novel: Holistic Fantasy

Alternative Name: Quán Fāng Wèi Huàn Xiǎng, Toàn Phương Vị Huyễn Tưởng, 全方位幻想

Author: Ruqing Rusu, 如倾如诉

Protagonist travels between different anime worlds to right wrongs and uncover his reason for being along the way.